NO ONE; LITERALLY NO ONE; ME AFTER WATCHING THE MV;

NO ONE;
LITERALLY NO ONE;
ME AFTER WATCHING THE MV;
MY MY MY MY WAYYYYYG ANDVDGHSVSGSHSHSVGDGJSNWYUEHSVDFGSJSBSGZISNDVUS

seventeen