Wou da öitz gecha weddad. Vielleicht war di für

Wou da öitz gecha weddad. Vielleicht war di für
sei Hofberichterstattung des geeignetste
Medium.
Ma wird’s segn.
Genau woass i halt a niad.